เลือกวิชาประจำปีการศึกษา 2561/1


รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: ห้องอุตสาหกรรม4
ผู้ดูแล: นายประวิทย์ กัณณีย์
รับสมัคร: ม.1/7 8 9 10 11
Note:วิชาเลือกเสรีสำหรับนักเรียนชั้น ม.1/7-1/11

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: อาคารเกษตร
ผู้ดูแล: นายพงษ์ศักดิ์ มหาพันธ์
รับสมัคร: ม.1/7 8 9 10 11
Note:วิชาเลือกเสรีสำหรับนักเรียนชั้น ม.1/7-1/11

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: ห้องอุตสาหกรรม3
ผู้ดูแล: นายมโหฬาร ทะยานยุทธ
รับสมัคร: ม.1/7 8 9 10 11
Note:วิชาเลือกเสรีสำหรับนักเรียนชั้น ม.1/7-1/11

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: 326
ผู้ดูแล: นายอเล็กซานเดอร์ หล้ามุงคุณ
รับสมัคร: ม.1/7 8 9 10 11
Note:วิชาเลือกเสรีสำหรับนักเรียนชั้น ม.1/7-1/11

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: คหกรรม
ผู้ดูแล: นางสาวกฤตนันท์ สิงห์คะ
รับสมัคร: ม1/7 8 9 10 11
Note:วิชาเลือกเสรีสำหรับนักเรียนชั้น ม.1/7-1/11

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: ห้องอุตสาหกรรม2
ผู้ดูแล: นายวรวุฒิ ศรีมะโรง
รับสมัคร: ม.1/7 8 9 10 11
Note:วิชาเลือกเสรีสำหรับนักเรียนชั้น ม.1/7-1/11

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: คหกรรม1
ผู้ดูแล: นางสาวเบญจพร แก้วมณีชัย
รับสมัคร: ม.1/7 8 9 10 11
Note:วิชาเลือกเสรีสำหรับนักเรียนชั้น ม.1/7-1/11

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: ห้องอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: นายสุทิวัสพงษ์  ฉวีวงค์
รับสมัคร: ม.1/7 8 9 10 11
Note:สำหรับนักเรียนชั้น ม.1/7 - 1/11 เท่านั้น

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: LA4
ผู้ดูแล: Ms.Kim Minyeong
รับสมัคร: ม.1/2 3 4 5 6
Note:-

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: LA4
ผู้ดูแล: Ms.Kim Minyeong
รับสมัคร: ม.1/7 8 9 10 11
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: LA4
ผู้ดูแล: Ms.Kim Minyeong
รับสมัคร: ม.2/2 3 4 5 6
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: LA4
ผู้ดูแล: Ms.Kim Minyeong
รับสมัคร: ม.2/7 8 9 10
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: LA4
ผู้ดูแล: Ms.Kim Minyeong
รับสมัคร: ม.3/1 2 3 4 5
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: LA4
ผู้ดูแล: Ms.Kim Minyeong
รับสมัคร: ม.3/6 7 8 9 10
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: LA4
ผู้ดูแล: Ms.Kim Minyeong
รับสมัคร: ม.4/1 2 4 5 6 7 8
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: LA4
ผู้ดูแล: Ms.Kim Minyoung
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 33 คน
สถานที่: LA4
ผู้ดูแล: Ms.Kim Minyong
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: 313
ผู้ดูแล: นางจิตตรา สอนดา
รับสมัคร: ม.1/2 3 4 5 6
Note:-

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: 313
ผู้ดูแล: นางจิตตรา สอนดา
รับสมัคร: ม.1/7 8 9 10 11
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 313
ผู้ดูแล: นางจิตตรา สอนดา
รับสมัคร: ม.2/2 3 4 5 6
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: 313
ผู้ดูแล: นางจิตตรา สอนดา
รับสมัคร: ม.2/7 8 9 10
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 313
ผู้ดูแล: นางจิตตรา สอนดา
รับสมัคร: ม.3/1 2 3 4 5
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 313
ผู้ดูแล: นางจิตตรา สอนดา
รับสมัคร: ม.3/6 7 8 9 10
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 313
ผู้ดูแล: นางจิตตรา สอนดา
รับสมัคร: ม.4/1 2 4 5 6 7 8
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 313
ผู้ดูแล: นางจิตตรา สอนดา
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 33 คน
สถานที่: 313
ผู้ดูแล: นางจิตตรา สอนดา
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: 327
ผู้ดูแล: นางสาวปุณยนุช ชูเสน
รับสมัคร: ม.1/2 3 4 5 6
Note:-

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: 327
ผู้ดูแล: นางสาวปุณยนุช ชูเสน
รับสมัคร: ม.1/7 8 9 10 11
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 327
ผู้ดูแล: นางสาวปุณยนุช ชูเสน
รับสมัคร: ม.2/2 3 4 5 6
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: 327
ผู้ดูแล: นางสาวปุณยนุช ชูเสน
รับสมัคร: ม.2/7 8 9 10
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 327
ผู้ดูแล: นางสาวปุณยนุช ชูเสน
รับสมัคร: ม.3/1 2 3 4 5
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 327
ผู้ดูแล: นางสาวปุณยนุช ชูเสน
รับสมัคร: ม.3/6 7 8 9 10
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 327
ผู้ดูแล: นางสาวปุณยนุช ชูเสน
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 33 คน
สถานที่: 327
ผู้ดูแล: นางสาวปุณยนุช ชูเสน
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: 212
ผู้ดูแล: Miss Dung
รับสมัคร: ม.1/2 3 4 5 6
Note:-

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: 212
ผู้ดูแล: Miss Dung
รับสมัคร: ม.1/7 8 9 10 11
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 212
ผู้ดูแล: Miss Dung
รับสมัคร: ม.2/2 3 4 5 6
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: 212
ผู้ดูแล: Miss Dung
รับสมัคร: ม.2/7 8 9 10
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 212
ผู้ดูแล: Miss Dung
รับสมัคร: ม.3/1 2 3 4 5
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 212
ผู้ดูแล: Miss Dung
รับสมัคร: ม.3/6 7 8 9 10
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 212
ผู้ดูแล: Miss Dung
รับสมัคร: ม.4/1 2 4 5 6 7 8
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 212
ผู้ดูแล: Miss Dung
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 33 คน
สถานที่: 212
ผู้ดูแล: Miss Dung
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: LA2
ผู้ดูแล: ครูจีน
รับสมัคร: ม.1/2 3 4 5 6
Note:-

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: LA2
ผู้ดูแล: ครูจีน
รับสมัคร: ม.1/7 8 9 10 11
Note:-

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: LA2
ผู้ดูแล: ครูจีน
รับสมัคร: ม.2/2 3 4 5 6
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: LA2
ผู้ดูแล: ครูจีน
รับสมัคร: ม.2/7 8 9 10
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: LA2
ผู้ดูแล: ครูจีน
รับสมัคร: ม.3/1 2 3 4 5
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: LA2
ผู้ดูแล: ครูจีน
รับสมัคร: ม.3/6 7 8 9 10
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: LA2
ผู้ดูแล: ครูจีน
รับสมัคร: ม.4/1 2 4 5 6 7 8
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: LA2
ผู้ดูแล: ครูจีน
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 33 คน
สถานที่: LA2
ผู้ดูแล: ครูจีน
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: LA3
ผู้ดูแล: นางสาวอาภากร ตรีศรี
รับสมัคร: ม.1/2 3 4 5 6
Note:-

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: LA3
ผู้ดูแล: นางสาวอาภากร ตรีศรี
รับสมัคร: ม.1/7 8 9 10 11
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: LA3
ผู้ดูแล: นางสาวอาภากร ตรีศรี
รับสมัคร: ม.2/2 3 4 5 6
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: LA3
ผู้ดูแล: นางสาวอาภากร ตรีศรี
รับสมัคร: ม.2/7 8 9 10
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: LA3
ผู้ดูแล: นางสาวอาภากร ตรีศรี
รับสมัคร: ม.3/1 2 3 4 5
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: LA3
ผู้ดูแล: นางสาวอาภากร ตรีศรี
รับสมัคร: ม.3/6 7 8 9 10
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: LA3
ผู้ดูแล: นางสาวอาภากร ตรีศรี
รับสมัคร: ม.4/1 2 4 5 6 7 8
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: LA3
ผู้ดูแล: นางสาวอาภากร ตรีศรี
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 33 คน
สถานที่: LA3
ผู้ดูแล: นางสาวอาภากร ตรีศรี
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: 213
ผู้ดูแล: Mr.Shoichi Niwa
รับสมัคร: ม.1/2 3 4 5 6
Note:-

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: 213
ผู้ดูแล: Mr.Shoichi Niwa
รับสมัคร: ม.1/7 8 9 10 11
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 213
ผู้ดูแล: Mr.Shoichi Niwa
รับสมัคร: ม.2/2 3 4 5 6
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: 213
ผู้ดูแล: Mr.Shoichi Niwa
รับสมัคร: ม.2/7 8 9 10
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 213
ผู้ดูแล: Mr.Shoichi Niwa
รับสมัคร: ม.3/1 2 3 4 5
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 213
ผู้ดูแล: Mr.Shoichi Niwa
รับสมัคร: ม.3/6 7 8 9 10
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 213
ผู้ดูแล: Mr.Shoichi Niwa
รับสมัคร: ม.4/1 2 4 5 6 7 8
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 213
ผู้ดูแล: Mr.Shoichi Niwa
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 33 คน
สถานที่: 213
ผู้ดูแล: Mr.Shoichi Niwa
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: 434
ผู้ดูแล: นายธิวัฒน์ ตั้งสกุล
รับสมัคร: ม.1/2 3 4 5 6
Note:-

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: 434
ผู้ดูแล: นายธิวัฒน์ ตั้งสกุล
รับสมัคร: ม.1/7 8 9 10 11
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 434
ผู้ดูแล: นายธิวัฒน์ ตั้งสกุล
รับสมัคร: ม.2/2 3 4 5 6
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: 434
ผู้ดูแล: นายธิวัฒน์ ตั้งสกุล
รับสมัคร: ม.2/7 8 9 10
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 434
ผู้ดูแล: นายธิวัฒน์ ตั้งสกุล
รับสมัคร: ม.3/1 2 3 4 5
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 434
ผู้ดูแล: นายธิวัฒน์ ตั้งสกุล
รับสมัคร: ม.3/6 7 8 9 10
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 434
ผู้ดูแล: นายธิวัฒน์ ตั้งสกุล
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 33 คน
สถานที่: 434
ผู้ดูแล: นายธิวัฒน์ ตั้งสกุล
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 33 คน
สถานที่: 421
ผู้ดูแล: Mr. T. J.D.
รับสมัคร: ม.2/2 3 4 5 6
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: 412
ผู้ดูแล: นางอนิสชัย ฉวีวงค์
รับสมัคร: ม.2/7 8 9 10
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 214
ผู้ดูแล: นายปริญญา ลีหา
รับสมัคร: ม.3/1 2 3 4 5
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: 214
ผู้ดูแล: นายปริญญา ลีหา
รับสมัคร: ม.3/6 7 8 9 10
Note:-

รับสูงสุด: 24 คน
สถานที่: 214
ผู้ดูแล: Mr.Pavlos Paul Georgakis
รับสมัคร: ม.1/2 3 4 5 6
Note:สำหรับนักเรียนชั้น ม.1/2,3,4,5,6

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: 215
ผู้ดูแล: นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า
รับสมัคร: ม.1/7 8 9 10 11
Note:สำหรับนักเรียนชั้น ม.1/7,8,9,10,11

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 215
ผู้ดูแล: นางวรรณภา นันธสุธา
รับสมัคร: ม.4/1 2 4 5 6 7 8
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 227
ผู้ดูแล: นางอัมภวรรณ์ อักษรศักดิ์
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 33 คน
สถานที่: 214
ผู้ดูแล: Mr.Pavlos Paul Georgakis
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: คหกรรม
ผู้ดูแล: นางสาวปนัดดา โชติจำลอง
รับสมัคร: ม1/7 8 9 10 11
Note:วิชาเลือกเสรีสำหรับนักเรียนชั้น ม.1/7-1/11

รับสูงสุด: 13 คน
สถานที่: คหกรรม2
ผู้ดูแล: นางเอื้องจิตร จันทร์กล่ำ
รับสมัคร: ม.1/7 8 9 10 11
Note:วิชาเลือกเสรีสำหรับนักเรียนชั้น ม.1/7-1/11